ALGEMEEN
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Memodent zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Memodent website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

INHOUD
Uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door Memodent samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Memodent is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Memodent website. Memodent garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.Noch Memodent, noch de staf, medewerkers, of agenten van Memodent zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Memodent kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Memodent niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Memodent < of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar >. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Memodent hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

PRIVE
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

PRIVACY POLICY MEMODENT 
Memodent hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Memodent houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt mee dat wij in ieder geval: 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vertrekt, deze doelen en type persoonsgegeven zijn beschreven in dit Privacy policy; 
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming al wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Memodent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegeven van klanten en/of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers worden door Memodent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
- Administratieve doeleinden; 
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
- Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- De overeengekomen opdracht 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Memodent de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- (zakelijk) telefoonnummer; 
- (zakelijk e-mailadres; 
- (zakelijk) adres; 

Uw persoonsgegevens worden door Memodent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar 
- Betreffende weefselmateriaal, zal het gaan om een gedurende periode van 30 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Memodent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief; 
- Een aanmeldformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Memodent de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam;
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Memodent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en of geïnteresseerden 
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Memodent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of op aanvraag. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Memodent de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Memodent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Memodent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Memodent de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam; 
- Tussenvoegsel; 
- Achternaam; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Geboortedatum; 
- Salarisgegevens; 
- Kopie ID; 
- BSN-nummer; 
- Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Memodent opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
- Het verzorgen van HRM activiteiten 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn 

Memodent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 
- Alle personen die namens Memodent van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.   

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op! 

Contactgegevens 
Memodent B.V. 
Johan van Hoornstraat 3 
7541 BB Enschede 
Tel: 053-4306663 
Email: info@memodent.nl 
Website: www.memodent.nl